Skip links

ОБЩИ УСЛОВИЯ
Интернет страницата https://krangroup.com е собственост на „ФЕЛБЕРМАЙР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.
Създадена е с информационна цел, като в нея се посочва вида на услугите, които дружеството предоставя.
Настоящите общи условия уреждат отношенията между потребителите и доставчика на услугите, предлагани в уебсайта https://krangroup.com
Достъпът, разглеждането и използването по всякакъв начин на услугите и ресурсите на уебсайта изискват Вашето съгласие с настоящите Общи условия.
Моля, запознайте се в детайли с Общите условия преди да пристъпите към разглеждането на уебсайта или преди да използвате предлаганите услуги!

ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Доставчикът е „ФЕЛБЕРМАЙР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 175329295, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Добри Войников“ № 41.

АВТОРСКИ ПРАВА. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПОЛЗВАНЕ
Цялата информация, публикувана на https://krangroup.com, включително, но не само текстове, снимки, изображения, илюстрации, графики, както и всяка информация, качена на сайта, е изключителна собственост на доставчика. Съдържанието на сайта следва да бъде използвано от ползвателя само за лична и нетърговска употреба. Използването на наличната в уебсайта информация с търговска цел като копиране, модифициране, изтегляне, възпроизвеждане, публикуване или разпространение, е абсолютно забранено.

ДЕФИНИЦИИ
При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:
„IP Адрес“ („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането и индивидуализирането им в глобалната Интернет мрежа.
„https://krangroup.com“ е уебсайт, собственост на „ФЕЛБЕРМАЙР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, посредством който на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се предоставят информационни услуги и ресурси, описани в настоящите Общи условия.
„Електронна препратка“ е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
“Злонамерени действия“ са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
„Интернет страница“ е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.
„Информационна система“ е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.
„ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко лице, което ползва предоставяните през уебсайта https://krangroup.com информационни услуги и ресурси.
“Услуга/и” – всяка/всички услуги, консултации, програми и/или други, предоставени на потребителите чрез функционалностите на Уебсайта.
„Потребителско съдържание” е всеки видеоматериал, изображение, текст, снимки, мултимедийно съдържание или друг материал, който e разположен на Сървър на https://krangroup.com с оглед то да бъде достъпно чрез уебсайта https://krangroup.com за всички ПОТРЕБИТЕЛИ.
„Сървър“ е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.
„Уебсайт“ е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, хипервръзки или други материали и ресурси.
„Материал“ представлява всеки обект на авторското право в контекста на чл.3 от ЗАПСП, както и всяка информация, под формата на писмен текст, картина, аудио или видео материал, представляваща част от сайта https://krangroup.com, която може да бъде възпроизвеждана и предлагана по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от потребител или служител на „ФЕЛБЕРМАЙР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.
„База данни“ представлява съвкупност от самостоятелни произведения, данни или други материали, подредени систематично или методично и индивидуално достъпни по електронен или друг път, представляващи информационен ресурс на „ФЕЛБЕРМАЙР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, респективно на сайта https://krangroup.com в хипотезата на чл.11 и съответно на чл.14 от ЗАПСП.
„Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.
Общи условия/ОУ – условията, които регламентират използването на Уебсайта и неговите услуги и ресурси.
Уебсайт/ Сайт – обособено пространство в интернет с уеб адрес (URL) https://krangroup.com.
Доставчик/Ние – дружеството „ФЕЛБЕРМАЙР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 175329295, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Добри Войников“ № 41, което управлява и поддържа Уебсайта и администрира всички услуги в Уебсайта.
„Потребител/Вие“ – всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице или легитимно юридическо лице, което осъществява достъп до Уебсайта, разглежда и/или използва предлаганите Услуги.
„Дигитално съдържание“ – всички материали, включително съвети, насоки, въпросници, аудио и видео материали и друго съдържание, предоставено от Доставчика на Потребителя чрез функционалностите на Уебсайта или в платформи за онлайн срещи и размяна на съобщения (Viber, Skype, Zoom, Messenger и др.) или изпратени по email или с друго средство за електронна комуникация.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
„ФЕЛБЕРМАЙР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 175329295, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Добри Войников“ № 41, в качеството си на Доставчик, чрез уебсайта си сайта https://krangroup.com предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ предвидените в тези Общи условия услуги („услугите”), при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Общи условия изисквания.

Валидност и действие
Настоящите Общи условия представляват правно споразумение, което има обвързваща сила за Потребителите и Доставчика. Взаимоотношенията между страните се регулират от настоящите Общи условия, от Политиката за лични данни на Доставчика и други писмени условия за отделни услуги, публикувани в Уебсайта. Доставчикът си запазва правото да променя настоящите Общи условия по всяко време. Потребителите ще бъдат уведомявани за промените чрез съобщение, поместено на видно място в Уебсайта. При несъгласие с актуалната версия на Общите условия, Потребителят не следва да използва Уебсайта или Услугите, предоставяни чрез него. Доставчикът не дава гаранции за пълнотата или точността на информацията, за технически или други пропуски или грешки в Уебсайта и/или Услугите.

Защита на личните данни
С достъпа до Уебсайта, Потребителят приема, че личните данни, които предоставя могат да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от Администратора с цел правилното, безпроблемно и пълноценно използване на Уебсайта, съгласно Общите условия и публикуваната в Уебсайта Политика за защита на личните данни и бисквитки, която е неразделна част от Общите условия. Администраторът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителите, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, GDPR и други приложими разпоредби на българското и европейското право.

Права и задължения на Потребителя
Потребителят се задължава:
– Да използва предлаганите в Уебсайта Услуги и материали съгласно предназначението им и в съответствие с настоящите Общи условия;
– Да предоставя точна и вярна информация при контакт с Доставчика;
– Да осъществява достъп до Услугите и Уебсайта чрез технологиите и средствата, предоставени самостоятелно от Доставчика и Skype/Zoom/Viber, реализирани чрез обичайната им функционалност, както и да не използва, копира и разпространява, в цялост или части от публикуваното в Уебсайта съдържание за каквито и да цели, извън изрично посочените в Общите условия.
– Забранено е извършването на което и да е от следните действия от страна на Потребителя:
(а). Копирането, адаптирането, модифицирането, създаване на производни на софтуера и дигиталното съдържание в Уебсайта, включително, но не само Flash, PHP, HTML, JavaScript, JavaApplets или друг код и/или програмни ресурси.
(б). Записването, изтеглянето, преработването и копирането на Уебсайта, публикуваното в него съдържание и на предоставяните консултации, както и споделянето, разпространяването, излъчването и предаването им в други уебсайтове, социални мрежи и други и разкриването им на трети лица, включително, но не само чрез средства за масова комуникация, чрез предаването им на хардуерен носител и др.
(в). Използването на каквито и да е автоматизирани или неавтоматизирани процеси за събиране, съхранение, архивиране или извличане на информация за други Потребители на Услугите и на Уебсайта или по какъвто и да е начин да се извлича систематично информация от Уебсайта на Доставчика.
(г). Скриването, блокирането, изтриването, премахването или по какъвто и да е начин затрудняването на видимостта и достъпа до всякакви съобщения, банери, реклама и друго съдържание и информация, публикувани в Уебсайта.
(д). Заобикалянето, премахването, манипулирането на каквито и да е елементи от защитата и въведените мерки и технически средства за защита на Услугите и на Уебсайта от неоторизиран достъп, от хакерски и други злонамерени атаки и разрушителни действия, включително, но не само всякакви действия, които имат за цел или резултат блокирането на достъпа до Услугите и/или до Уебсайта, зареждане и разпространение на незаконно съдържание, унищожаването в цялост или частично функционалността на Услугите и на Уебсайта, кражба и загуба на данни от услугите и ресурсите на Уебсайта.
(е). Възпрепятстването на достъпа или ограничаването на други Потребители, по какъвто и да начин до Услугите, до Уебсайта или до която и да е част от съдържанието му.

Потребителят има право:
– Да използва законосъобразно Уебсайта и всички Услуги и ресурси за целите и в пределите на настоящите Общи условия.

Права и задължения на Доставчика
Доставчикът има право:
– По всяко време, по свое усмотрение, да прави изменения в Услугите и Уебсайта във връзка с поддържането, развитието и/или подобряване качеството на предоставяните Услуги, както и да разширява обхвата на Услугите, да прави промени в публикуваните в Уебсайта материали и съдържание без да носи отговорност за това.
– Да блокира достъпа на Потребителя до Услугите и/или до Уебсайта в цялост или до отделни части от тях, при:
(а) нарушаване от страна на Потребителя на Общите условия, Политиката за лични данни и бисквитки и други условия и регламенти, които са неразделна част от Общите условия;
(б) извършване, опит или реална опасност да бъдат извършени от Потребителя незаконни действия или действия, с които се застрашава сигурността и функционирането на Услугите и/или на Уебсайта, или са засегнати законни интереси на Потребителите, на Доставчика или негови партньори, контрагенти и други свързани лица, или трябва да се запази друг значим обществен интерес.
– С оглед повишаване качеството на Услугите, при извършване на профилактика, при отстраняване на повреди, актуализиране на информацията и други свързани с това дейности, Доставчикът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на Услугите и достъпа до Уебсайта.
– Всички права, които не са изрично предоставени в тези Общи условия, са запазени и принадлежат на Доставчика.

Доставчикът се задължава:
– Да предостави достъп до Услугите, Уебсайта и публикуваното в него съдържание на Потребителя според настоящите Общи условия.
– Да изпълни услугите с необходимото качество и съобразно съществуващите професионални стандарти.

Отговорност. Ограничения
В случай, че има съмнение относно качеството и надеждността на Услугите или на Уебсайта, Потребителят не следва да използва Услугите. Във всички останали случаи, ако въпреки тези съмнения или резерви, Потребителят използва Услугите, отговорността за това решение е изцяло на Потребителя. Доставчикът не гарантира, че Услугите са приложими и подходящи за всеки случай и за всякакви цели, свързани с основния предмет на Услугите. Доставчикът не носи отговорност за качеството, надеждността, точността и извършването на свързаните услуги, осъществявани от други лица и организации във връзка с функционирането на интернет, социални мрежи, хостинг и други услуги, при смущения в трафика, дължащи се на причини за които носи отговорност интернет доставчикът или фирмите, предоставящи онлайн и други услуги, достъпни през този Уебсайт, както и за качеството на Услугите при използване на неизправни технически средства, устройства и/или неправилно конфигуриран софтуер от страна на Потребителя. Доставчикът не носи отговорност за качеството на Услугите при използване на неизправни технически средства, устройства и/или неправилно конфигуриран софтуер от страна на Потребителя или за каквито и да е преки, косвени, специфични, инцидентни или възникнали впоследствие щети, свързани с използването на софтуерни програми, инсталирани на устройства на Потребителя. Доставчикът не носи отговорност за претърпени или бъдещи вреди, които са причинени от неточна, недостоверна или заблуждаваща, подвеждаща информация и/или от данни, предоставени от Потребителя. Доставчикът не носи отговорност за забавяне или невъзможност за изпълнение на задълженията си при липса на съдействие от страна на Потребителя, което е необходимо за изпълнението на съответната услуга, както и при възникването на форсмажорни обстоятелства извън разумния контрол на Доставчика по причини, които не могат да му бъдат вменени във вина. Всяко позоваване на услуги на трети страни от Доставчика не представлява одобрение или препоръка от Доставчика.

Права на потребителите на услуги на информационното общество
Надзорен орган за защита правата на потребителите в България е Комисията за защита на потребителите с адрес: 1000 гр. София, пл. ”Славейков” № 4А, ет.3, 4 и 6; тел.: 02/933 0565 и телефон на потребителя: 0700 111 22, уебсайт: www.kzp.bg.
При спор относно задължения, при който не е постигнато споразумение, Потребителят може да отнесете спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл.181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в уебсайта на Комисията за защита на потребителите на адрес www.kzp.bg и в платформата за онлайн решаване на спорове ОРС .

Поверителност
Изпълнението на Услугите е свързано със събиране и обработване на лични данни в съответствие с Политиката за поверителност и бисквитки на Доставчика, публикувана в уебсайта. Ако Потребителят не е съгласен с Политиката за поверителност и бисквитки, същият не следва да използва Уебсайта и / или Услугите в него.

Приложимо право
За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
В сила от: 08.01.2024 г.
© 2024 „“ФЕЛБЕРМАЙР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД | Всички права запазени.

Пловдив

Фелбермайр България ЕООД

4000 Пловдив, България

Ул. Добри Войников 41

ИН по ЗДДС: BG175329295

 

Марица Автокранове ЕООД

4000 Пловдив, България

Ул. Добри Войников 41

ИН по ЗДДС: BG202578268

 

Управители:

Йордан Георгиев

yordan.georgiev@felbermayr.cc

+359 885 156 540

Ангел Янков

angel.yankov@felbermayr.cc

+359 893 766 755

 

Ръководител направление Кранове:

Милко Илиев

 

Ръководител направление Вишки и Товарачи:

Николай Стоев

Пловдив

Автокранове
angel.yankov@felbermayr.cc
+359 893 766 755

milko.iliev@felbermayr.cc

+359 899 965 328

georgi.angelov@felbermayr.cc

+359 885 333 584

Вишки/Товарачи

nikolay.stoev@felbermayr.cc

+359 888 301 302

office.plovdiv@felbermayr.cc

+359 887 156 540

Бул Асеновградско шосе, кръгово с Околовръстен път

Първомай

Автокранове
angel.yankov@felbermayr.cc
+359 893 766 755

milko.iliev@felbermayr.cc

+359 899 965 328

georgi.angelov@felbermayr.cc

+359 885 333 584

Вишки/Товарачи

nikolay.stoev@felbermayr.cc

+359 888 301 302

office.plovdiv@felbermayr.cc

+359 887 156 540

Главен път I-8

Варна

Автокранове

angel.yankov@felbermayr.cc

+359 893 766 755

galina.ivanova@felbermayr.cc

+359 895 156 540

georgi.angelov@felbermayr.cc

+359 885 333 584

Вишки/товарачи     

nikolay.stoev@felbermayr.cc
+359 888 301 302

office.plovdiv@felbermayr.cc

+359 887 156 540

Ул. Балик 4

Начало
UK
Позвъни